അന്ധമായത്  തോന്നലുകള്‍ ഉണ്ടാവാഞ്ഞിട്ടല്ല,  
പലതും പകുതിയില്‍  
മുറിഞ്ഞതിനാലാണ്. 

 -അജിത്ത്  

0 comments:

Post a Comment