ആവർത്തനം


ആണവം മണയ്ക്കുന്ന
ഫുക്കുഷിമൻ തീരങ്ങളിൽ
കേട്ട ദീനരോദനം,
പിന്നെ കേട്ടത് കൂടംകുളത്തെ
വരണ്ട മണ്ണിലായിരുന്നു
                  
                          -സിതാര കെ.ജെ

1 comments:

its very good to see that u start to write again........ it's a good work my dear.......congrads........ and expecting more from you.....

Post a Comment