ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ


വരണ്ടുപോകുന്ന ഉറവകൾക്കത്രയും പറയാനുള്ളത്
സമൂഹത്തിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചാണ്. എൻ മകജെയിലും ബോവിക്കാനത്തും ഇനിയും
ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെയോ
ശബ്ദങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിശബ്ദതകളൊക്കെയും
തുറക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ വാതിലുകളാണെന്ന്
ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
                                
--ജിതിൻ വിഷ്ണു.ടി

0 comments:

Post a Comment