ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്


    നിലവിൽ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന 5 ലക്ഷത്തോളം കാർബൺ മലിനീകരണം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉല്പന്നങ്ങളിലൂടെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സുസ്ഥിരക്ക് അനുയോജ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗമാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്. കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പുനരുൽപാദനം സാധ്യമായ, പ്രകൃതിക്ക് ആപത്കരമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും അനുബന്ധോപകരണങ്ങളേയുമാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്ന ആശയംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ മാലിന്യങ്ങളേ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്നതും ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാണ കമ്പനികളും ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഈ മേഘലയിൽ പഠനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയൊള്ളൂ.

--അനസ്.എം പി

0 comments:

Post a Comment