ചിന്ത


രാമന്മാർക്കൊരു സ്കൂൾ
ജോസഫുമാർക്കൊരു സ്കൂൾ
മുഹമ്മദ്മാർക്കൊരു സ്കൂൾ
എന്നതിൽനിന്നും
രാമനും ജോസഫും മുഹമ്മദും
ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു കളിച്ച്
ഓന്നാകുന്നൊരു പൊതു വിദ്യാലയം
അതാണു നമുക്കാവശ്യം

--ഗുൽമോഹർ

0 comments:

Post a Comment