കണ്ണീർക്കറ


കാലം ഇലപൊഴിക്കുമ്പോൾ...
മരച്ചില്ലകളിൽ നോവുണങ്ങിയ,
മുറിപ്പാടുകൾ കാണാം...
നിങ്ങൾ ഇല പറിക്കുമ്പോൾ...
നോവിന്റെ മുറിവുകളിൽ,
കണ്ണീർക്കറകൾ കാണാം...

--ഗുൽമോഹർ

0 comments:

Post a Comment