എഴുത്ത് സർഗാത്മകമായ ഭ്രാന്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഭ്രാന്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാധ്യതകളുണ്ട്. കാടത്തം വെടിഞ്ഞ പാപ്പിറസ് ഇലകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് യുഗത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ?


കാൽപ്പനിതയ്ക്കപ്പുറം ഗൗരവമായ ചിന്തകളും സർഗാത്മക പ്രതികരണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പ്സ് നമുക്കു നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ?
എങ്കിൽ ഇലയെഴുത്തുകളിലൂടെ ക്യാമ്പസിന്റെ സ്പന്ദനവും സൗന്ദര്യവും തീവ്രതയും നമുക്ക് പുന:സൃഷ്ടിച്ചാലോ...


യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയും സർഗ്ഗത്മകമായ് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതയുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് യുവസമിതി. സമിതിയിലൂടെ നാം ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത ആശയങ്ങളെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല മരച്ചോടുകളിലൂടെ ഭ്രാന്തരായ് നമുക്ക് നടക്കാം...
ഇലയും വെയിലും മഞ്ഞും മഴയും ഇനിയും നമ്മോട് സംവദിക്കാതിരിക്കില്ല...

0 comments:

Post a Comment