ദർശനം


എങ്ങും ഉരുൾപൊട്ടൽ! അതിവർഷം!
പ്രകൃതി ഇതുവരെ എടുത്തണിയാത്ത
ഒരു വേഷമെടുത്ത് ഉന്മാദ നൃത്തത്തിലാണ്...
ഒരു തിരയിലൂയലാടി, മഴത്തുള്ളികളുടെ താരാട്ടും
കാറ്റിന്റെ തഴുകലും ആസ്വദിച്ച്, വിരലുണ്ട്
രസിച്ചൊഴികിയൊഴികി കണ്ണനണഞ്ഞു..
ഓടിച്ചെന്നു കോരിയെടുത്തുമ്മ വച്ചു
പിന്നിൽ കുടച്ചൂടി നിന്ന അനന്തന്റെ ദംശനം
ആ പ്രളയജലത്തിൽ തളർന്നുവീണു മുങ്ങിത്താഴ്ന്നപ്പോഴും
ഒന്നേ നിനച്ചുള്ളൂ, കണ്ണിനെ കണ്ടല്ലോ!...

    -ആതിരാ നന്ദൻ
      ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം

0 comments:

Post a Comment