ചരട്


അവൾക്കും അവനും ഒരേ ആകാശം
അവന്റെ ആകാശത്തിൽ പറവകളും
അവളുടെ ആകാശത്തിൽ പട്ടങ്ങളും
അവൻ അനന്തതയെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ
അവൾ പറവകളെ സ്വപ്നം കണ്ടു

    -അഞ്ജലി കൃഷ്ണൻ. പി.കെ
     രണ്ടാം വർഷ ബി.എസ്.സി. സുവോളജി

0 comments:

Post a Comment