പ്രകൃതിയും പൈതൃക സ്വത്തുക്കളും


       പൂർവ്വികരിൽ നിന്നും നമുക്കു ലഭ്യമായതും, നാം നിലനിർത്തുന്നതും അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനേയുമാണല്ലോ പൈതൃക സ്വത്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക-പ്രാകൃതിക പൈതൃകങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി യുനെസ്കോ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവരുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാടുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, പൗരാണിക മന്ദിരങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭാരതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്തരം 28 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1983-ൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആഗ്രോ കോട്ടയും, അജന്താ ഗുഹകളും മുതൽ 2010-ൽ അവസാനം സ്ഥാപിതമായ ജയ്പൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ ജന്ദർ മന്ദർ വരെ.. ഈ 28 എണ്ണത്തിൽ 23 എണ്ണം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും ബാക്കി 5 എണ്ണം പ്രാകൃതികവുമാണ്. കാസിരംഗ, സുന്ദർബൻ, നന്ദാദേവി, മാനസ്, കിലാഡിയോ തുടങ്ങിയ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളാണവ. നമുക്കിവയൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രാകൃതിക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
(Natural World Heritage Sites)

1) 'കാസിരംഗ' ദേശീയോദ്യാനം (ആസാം)
            ബ്രഫ്മപുത്ര നദീതടങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ദേശീയോദ്യാനം 1974-ലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസകേന്ദ്രമായ ഇവിടം കാട്ടെരുമകൾക്കും, ചതുപ്പുമാനുകൾക്കും പ്രസിദ്ധമാണ്. കടുവകളുടെ ഏറ്റവുമധികം സാന്ദ്രതയുള്ള ഇവിടം 2006-ൽ ഒരു കടുവാ സങ്കേതമായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 1985-ൽ തന്നെ UNESCO കാസിരംഗയെ ലോകപൈതൃക കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

2) 'സുന്ദർബൻ' ദേശീയോദ്യാനം (പശ്ചിമ ബംഗാൾ)
            ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ കണ്ടൽ വനപ്രദേശം കണ്ടൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവുമധികം വൈവിദ്യത്തിനും പ്രസിദ്ധമാണ്. ബംഗാൾ കടുവകൾ വസിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു കണ്ടൽ വനമേഖല കൂടിയാണിത്. 1987 ലാണ് UNESCO പൈതൃക കേന്ദ്രമായി ഇവിടം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
3) 'നന്ദാ ദേവി', 'പൂക്കളുടെ താഴ്വര' ദേശീയോധ്യാനങ്ങൾ (ഉത്തരാഖണ്ഡ്)
     പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ രൺറ്റു ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് പർവ്വത നിരകളും, താഴ്വാരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന അത്യധികം മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ബ്രഫ്മകമലം, നീലപോപ്പി, കോമ്പ്രാലില്ലി തുടങ്ങിയ നിരവധി പൂക്കൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ താഴ്വാരം. ഏഷ്യൻ കരടി, ഹിമ പുലി, തവിട്ടുകരടി, നീലയാട് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളാണിവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 1988-ൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ പൈതൃക പട്ടികയിലിടം നേടി.


5.) 'കിയലാഡിയോ' ദേശീയോദ്യാനം (രാജസ്ഥാൻ)

         സിന്ധു, ഗംഗാ തട മൺസൂൺ കാടുകളിലാണ് 1982-ൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭരത്പൂർ പക്ഷി സങ്കേതമെന്ന പേരിലാണ് ഇത് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് ഇന്ന് ഒരു റാംസർ തണ്ണീർത്തടവും കൂടിയാണ്. 230-ലധികം വ്യത്ത്യസ്ഥ പക്ഷികളെ ഇവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1985-ലാണ് ഇത് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്.

   മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ കൂടതെ നിരവധി പ്രാകൃതിക പ്രദേശങ്ങൾ ഭാരതം ലോക പൈതൃക കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടിണ്ട്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം ഉൾപ്പെടെ. ലോകത്തിലെ ഓരോ പൗരനും അഭിമാനപൂർവ്വം തന്റേതുകൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കാൻ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറാൻ ഇവ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം തേടേണ്ടതുണ്ട്.

ഡോ. കിഷോർ കുമാർ
അസി. പ്രൊഫ. ബോട്ടണി

1 comments:

പ്രകൃതിയും 'പൈതൃക' സ്വത്തുക്കളും എന്ന് തിരുത്തൂ

Post a Comment