ഇത് കേരളത്തിന്റെ മഴുക്കാലം


എമർജിങ്ങ് കേരളക്ക് വളമായി വന്ന സമസ്ത മേഖലകളിലെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണം നമ്മെ നമ്മളാക്കിയ ഒട്ടേറെ ചരിത്ര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കൊഞ്ഞനം കുത്തലാണ്. എണ്ണപ്പെട്ട ധനികരെയും എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത പട്ടിണിക്കോലങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കലാവും ഫലം. ഇനിമേൽ ഇവിടെ സർക്കാരാശുപത്രികൾ ഉയരില്ല. ആശുപത്രികൾ ഉയരില്ല. ആശുപതിക്കിടക്കയിൽ പണക്കെട്ടുകൾ രോഗമളക്കും. വിദേശ നിർമിത മരുന്നുകളുടെ പരീക്ഷണശാലകളാകുന്ന സ്വകാര്യാശുപത്രികളിൽ സാധാരണക്കാർ ഗിനിപ്പന്നികളാകും. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എത്ര സർക്കാർ ആശുപതികളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്? പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്? ആവശ്യമരുന്നുകളുണ്ട്? അവ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെയല്ലേ 'എമർജിംഗ്' സാധ്യമാക്കേണ്ടത്? ഒരു 'മഴു'വിന്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ കേരളം മറ്റൊരു 'മഴു'വിലൂടെ നാശത്തിലേക്ക്.

   -പ്രജീഷ് കാവനൂർ

1 comments:

emerging should be development of public, through public sectors. it should be the utilizing of resources for the public to emerge them self.

Post a Comment