വിദ്യാഭാസത്തിന്റെ പുത്തൻ ഇടങ്ങൾ


എമർഗിംഗ് കേരളയുടെ പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്, പാണക്കാട് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന Educity ഇതിനുവേണ്ടി 74 ശതമാനം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും 26 ശതമാനം സർക്കാർ ഓഹരിയുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി 83 ഏക്കർ സ്ഥലം കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. മാത്രമല്ല ഇതിനു കീഴിൽ ഒരു സാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജിനുള്ള ചർച്ചകളൂം നടക്കുന്നു. മലബാറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരാൻ പോകുന്ന ഇത്തരം സ്വാശ്രയ ഇടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കൾക്ക് ആശ്രയമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Educity (വിദ്യാനഗരി) ഗ്രാമീണതയെ പരിഗണിക്കില്ലെന്നുറപ്പ്.
ഇവിടെ ഇനിയും 'കോരനും കുമ്പിളും' തുടരും.

1 comments:

dear friends, before u starts about this type of infrastructure developments, first u define what u mean by "EDUCATION". what is the difference between an "EDUCATED PERSON" and an "UNEDUCATED". then u will be able to decide what type of education we have to do? and we will be able to check the need of this type of "EDUCITYS" and "PRIVATE COLLEGES".

Post a Comment