ആണവം


എന്റെ രാജ്യം
ആണാവാൻ പോകുന്നു
തീ തുപ്പുന്നവൻ,
പുക യൂതുന്നവൻ
ആണവൻ

      -അജിത്.കെ
       നാലാം സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ്

0 comments:

Post a Comment