ഇന്നു ഭാഷയതപൂർണ്ണമിങ്ങഹോ


കാർ ഡ്രൈവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നിലിരിക്കുന്നത് എന്റെ മകനാണ്. പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് കാറോടിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ചനല്ല എന്നാണ്.

രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു.. നമുക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയെങ്കിൽ അതിനു കാരണം നമ്മുടെ ചില മുൻധാരണകളാണ്. ഡ്രൈവർ, ഡോക്ടർ, പോലീസ്, എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആണിന്റെ ചിത്രമാണ് വരുന്നത്. വാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രതീകം ആണിന്റേതായി മാറിയത് കൊണ്ടാണിത്.

'മിസ്' (കുമാരി) ന്റെ പുല്ലിംഗം എന്താണ്?
'അപ്പോൾ 'മിസ്സിസ്' (ശ്രീമതി) ന്റെയോ?
'ചെയർമാന്റെ' സ്ത്രീലിംഗമെന്താണ്?
'ചെയർപേഴ്സൺ എന്നാണോ?
'കന്യക'ക്ക് പുല്ലിംഗമുണ്ടോ?

നമ്മുടെ ഭാഷ Gender എന്നുള്ളതിന്റെ മാനത്തിലേക്ക് വളരാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഭാഷ ലിംഗപരമായി പരിമിതപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണിത്.
സെക്സ് എന്നതിന് ജീവശാസ്ത്രപരമായ വേരുകളാണെങ്കിൽ, Gender എന്നതിന് സാമൂഹ്യമാനമാണ് ഉള്ളത്. സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്ത്രീത്ത്വം, പുരുഷത്വം എന്നിവയിലേക്ക് വളരുന്ന ഒന്നാണത്. വിശാലമായ സാമൂഹ്യ അർത്ഥത്തിൽ ആണിനേയും പെണ്ണിനേയും ആണും പെണ്ണും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയേയും (നപുംസകം) Gender എന്നതിൽ ഉൾകൊള്ളാനാകും.

ചങ്ങാതി, സുഹൃത്ത്, സഖാവ് എന്നിവ ആൺ, പെൺ ഭേദമില്ലാതെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. Gender മാനങ്ങളുള്ള ഇത്തരം പുതിയ വാക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ആൺ, പെൺ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Gender എന്ന വാക്കിനുപോലും അതിന്റെ അർത്ഥ തലം 'ലിംഗപദവി' എന്നത് എത്രത്തോളം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളും...?
ആത്മബന്ധം സാധ്യമാണോ ഭാഷയിൽ?

--റിസ്വാൻ

0 comments:

Post a Comment