പരിഹാരം


ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും 'ആണും പെണ്ണു'മെന്ന്
വർഗീകരിക്കപ്പെടാതെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി വളരട്ടേ.
ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിച്ചുപഠിച്ച് പരസ്പരം തണലാവട്ടേ.
സമാന്തരമായപാതയിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ-
ഇടറിവീഴുമ്പോഴും തളരുമ്പോഴും പരസ്പരം
കൈകോർത്തുപിടിച്ച് ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാൻ പഠിക്കട്ടേ...
ആണ് ആണാവട്ടേ. പെണ്ണ് പെണ്ണാവട്ടേ...
അവർ മനുഷ്യരാവട്ടേ...

0 comments:

Post a Comment