പ്രണയം


'എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ കല്ല്യാണം
കഴിക്കും'
"ഇല്ലെങ്കിൽ?"
"നിന്നെ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉന്തിയിട്ടോ, നിരത്തിൽ വെച്ച്
കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയോ, വീട്ടിൽകേറി വന്ന് ബലാൽസംഗം
ചെയ്തോ ഞാൻ കൊല്ലും. കാരണം എനിക്ക് നീയില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല."
"എങ്കിൽ...ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു. കാരണം ഞാനില്ലാതെ നിനക്ക് ജീവി
ക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ട. നിന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് മുതൽ ഞാൻ മരിക്കും.
അത് കൊണ്ട് നീയെന്നെ കൊന്നോളോ..."

0 comments:

Post a Comment