നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?


ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 18 വയസ്സിന് മുൻപ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷനും വിവാഹം നടത്താൻ സമ്മതിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതലയുള്ള രക്ഷിതാവോ, ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ ശൈശവ വിവാഹം നടത്തുകയോ, നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയോ, പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ശൈശവ വിവാഹതടയൽ നിയമം, 2006. 9,10,11 വകുപ്പു പ്രകാരം 2 വർഷം വരെ കഠിന തടവിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ അർഹരായിരിക്കും.

ശൈശവവിവാഹം തടയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടേയോ സംഘടനകളുടേയോ പരതിയിന്മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയമേവയോ ശൈശവവിവാഹ തടയൽ ഉത്തരവ് (ഇഞ്ചങ്ഷൻ) ഇറക്കാൻ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീമിഷൻ (ICDS) ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ് ശൈശവവിവാഹ തടയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ.

0 comments:

Post a Comment