തിരിച്ചറിവ്


ആദ്യൻ നുണഞ്ഞ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനാൽ
സ്ത്രീത്വം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
കുഞ്ഞുമനസ്സിന്റെ പൊട്ടിച്ചിരിയിലും
കൗമാരത്തിന്റെ അങ്കലാപ്പിലും
സ്ത്രീത്വം ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞു
പിന്നീട് എപ്പോഴോ പലപ്പോഴായി
പത്രത്താളുകളിലും, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും
പൊതുനിരത്തിലും റെയില്വെട്രാക്കിലും
ഇരുളിലും പകലിലും
സ്ത്രീ എന്തെന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

-ദിവ്യശ്രീ. ആർ

0 comments:

Post a Comment