ഫോട്ടോഫീച്ചർ


വിറങ്ങലിച്ച കൈതണ്ടകളിൽ
കുപ്പുവളപ്പൊട്ടുകൾ
ആഴത്തിൽ ചിരിച്ചു നീങ്ങിയിരുന്നു.
മെല്ലിച്ച കഴുത്തിലും ഒട്ടിയ അടിവയറ്റിലും
തണുത്ത കാലുകളിലും
ചുവന്ന ചന്ദ്രക്കലകൾ
വായപിളർത്തി നിന്നിരുന്നു.
വിളരിയ മുഖത്തൊരു
തേങ്ങലപ്പോഴും തങ്ങിയിരുന്നു...
ഒരു നിമിഷം എന്റെ ക്യാമറക്കണ്ണിനുനേർക്ക്
നീണ്ട വക്കുപൊട്ടിയ ചുണ്ടുകൾ
മന്ത്രിച്ചു; വെറുതെ വിടുക, ഇനിയെങ്കിലും

-സിതാര കെ.ജെ

0 comments:

Post a Comment