കഥ


മെട്രോ നഗരത്തിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു
നിൽക്കുന്ന ഫ്ലക്സിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
'പൊന്നണിയിക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ്
പെണ്ണ്.'


വീടിനടുത്ത വഴിയിലൂടെ അപരിചിതനായ പുരുഷൻ
കടന്നുപോയ നേരത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീ തന്റെ
ഭർത്താവിനോട്;
'നോക്കീ. അത്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി.'

-അജിത്ത്

0 comments:

Post a Comment