ആർത്തവവും ഒരസവവും പെണ്ണിന്റെ പരിമിതിയാണോ?


ഇവ രണ്ടും പ്രത്യുല്പാദനത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. പ്രത്യുല്പാദനം നടക്കണമെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും വേണം. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നായ വംശവർദ്ദനവിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആർത്തവവും പ്രസവവും അപ്പോൾ ആണിന്റേകൂടിയല്ലേ?
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മാത്രം പരിമിതിയാകും?
അതൊരു പരിമിതിയാണെങ്കിൽ അത് ആണിന്റേയും പെണ്ണിന്റേയും പരിമിതിയാണ്.
നേട്ടമാണെങ്കിൽ അതും ആണിന്റേയും പെണ്ണിന്റേയുമാണ്. അല്ലേ?

0 comments:

Post a Comment